+316 13 43 44 03 info@hilbrandjacobs.nl
Selecteer een pagina

PROCESBEGELEIDER OPSTELLEN SNELLE TOETS EN TRANSFORMATIEPLAN

De periode: Maart 2024 – heden
Opdrachtgever: Samenwerkende partijen Brummen
De opdracht: Ondersteun de samenwerkende partijen in het proces om een plan voor domein-overstijgende samenwerking tussen inwoners, eerstelijnszorg en welzijn en 24uurs eerstelijnszorg te kunnen uitwerken en realiseren.
Bewaak de noodzakelijke stappen en schrijf de Snelle Toets en het Transformatieplan die nodig zijn om de benodigde financiering te krijgen voor ontwikkelen en uitvoeren van het plan.
Resultaat: April 2024: er ligt een Plan van aanpak en een (concept) Snelle Toets.

VLIEGENDE BRIGADIER

De periode: Juni 2023 – heden
Opdrachtgever: Nederland Zorgt voor Elkaar
De opdracht: Zorg voor input vanuit zorgzame gemeenschappen bij het opstellen en uitwerken van regioplannen in de regio’s Nijmegen en Apeldoorn/Zutphen.
Resultaat: Het perspectief van zorgzame gemeenschappen is een klein beetje opgenomen in de regioplannen. Er is vooral duidelijk geworden dat er nog een grote ontwikkelopgave ligt voor het echt betrekken van de samenleving bij dit soort plannen.
Met diverse initiatieven ontwikkelen we nu samen een strategie en plan voor gelijkwaardige inwonersparticipatie in lokale en regionale planvorming.

INITIATIEFNEMER EN PROJECTLEIDER FINANCIEREN VANUIT DE BEDOELING

De periode: Februari 2023 – heden
Opdrachtgever: Financiering uit verschillende bronnen
De opdracht:Organiseer een lerende gemeenschap van mensen uit alle lagen van zorg, ondersteuning, beleidsorganisaties en financiers.
Ontrafel de onderliggende oorzaken waarom goede innovaties van mensgerichte ondersteuning en zorg vanuit de praktijk stagneren vanwege belemmeringen in de huidige financiering. Ontwikkel nieuwe handelingsperspectieven op alle niveaus van betrokkenen.
Resultaat: Een levende lerende gemeenschap met zo’n 60 actieve deelnemers uit inwonersinitiatieven, regionale domein-overstijgende samenwerkingsverbanden, onderzoekers, onderwijs, gemeenten, zorgverzekeraars, ZonMw, Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, ZiN, Nza, RIVM, VWS, RegioPlus, Health~Holland en Alles is Gezondheid.
Diverse workshops op landelijke congressen.
Deelnemers doen vernieuwende inzichten op en passen die toe in eigen praktijk.
Een publicatie met beschrijving van de aanpak en een inzicht in een aantal resultaten:allesisgezondheid.nl | Financieren vanuit de bedoeling januari 2024.pdf

VICE-VOORZITTER PUBLIEK PRIVAAT PARTNERSHIP GEZONDHEID ER TOE DOEN EN MEEDOEN

De periode: Februari 2023 – heden
OpdrachtgeveOndersteun de samenwerkende wetenschappers en private partijen in hun gezamenlijke ambitie om het functioneren van de mens meer centraal te stellen in zorg en ondersteuning. Help ons bij het vinden van financiering voor gezamenlijke projecten en onderzoeken.
Resultaat: Er ligt een gezamenlijk missiedocument en er is een (voorlopige) werkagenda.
Thans ligt het accent op vertaling daarvan naar concrete projecten en de daaraan gekoppelde financieringsbronnen.

Procesbegeleider Buurtgeluk

De periode: januari 2021 tot heden
Opdrachtgever: Wijk voor elkaar, Deventer
De opdracht: Buurtgeluk is een samenwerking van bewonersinitiatieven, zorg, welzijn, onderwijs en wetenschap in Deventer. Zij werken samen vanuit de kracht van inwoners en de community. Met een betekenisvol leven voor iedereen als doel en het gewone leven als leerschool.
Ik ondersteun de partners van Buurtgeluk in hun samenwerking, realisatie van innovaties en in het verbinden van hun ambities met lokale, regionale en landelijke partners en met financiers.
Resultaat: Buurtgeluk staat op de kaart. De samen ontwikkelde praktijk is regionaal en landelijk voorbeeld van zorg en ondersteuning vanuit inwonerskracht.
Buurtgeluk heeft nu een structurele (financiële) basis en samenwerking.
Er zijn meerdere aanvullende financieringsbronnen voor ontwikkelen van bottom-up innovaties verkregen.

PROCESBEGELEIDER SAMENWERKING SALLAND ZORGVERZEKERAAR - REGIOGEMEENTEN

De periode: Oktober 2021 – Oktober 2023
Opdrachtgever: Gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeraar
De opdracht: Creëer de randvoorwaarden voor samenwerking tussen en ontwikkel een gezamenlijke werkagenda van vier regiogemeenten en Salland Zorgverzekeraar.
Begeleid de regiogemeenten en zorgverzekeraar in hun samenwerking en gemeenschappelijke agenda.
Resultaat: Op basis van vertrouwen, gemeenschappelijke ambities en een werkagenda werken Salland Zorgverzekeraar, Olst-Wijhe, Raalte, Voorst en Deventer nauw samen in de regio. Gemeenten en Salland stemmen hun beleid en samenwerking met uitvoeringspartijen in de regio af. Gemeenten en Salland hebben gezamenlijk leidinggegeven aan het opstellen van Regiobeeld en Regiovisie.
Er functioneren nu regionale domein-overstijgende ketensamenwerkingen van uitvoeringspartijen rond Kansrijke Start, Valpreventie Ouderen, Kind naar gezond gewicht en Welzijn op Recept.

COÖRDINATOR COALITIE PREVENTIE SALLAND UNITED

De periode: Oktober 2021 – Januari 2023
Opdrachtgever: Gemeente Deventer
De opdracht: Ontwikkel en zorg voor de uitvoering van een preventie-werkagenda met organisaties welzijn, zorg, gemeenten en zorgverzekeraars samen in de regio Midden-IJssel.
Resultaat: Een gezamenlijke werkagenda met een duidelijke visie op preventie en gebaseerd op Doen, Durven en Leren. Onderdeel van de werkagenda van het regionale samenwerkingsverband Salland United.
Regionale leer-/werkbijeenkomsten met inwoners, professionals en managers.

INNOVATIEBEGELEIDER RSJ-IJSSELLAND

De periode: Mei 2021 – mei 2022
Opdrachtgever: RSJ-IJsselland
De opdracht: Ondersteun het Transformatieteam van het Regionale Samenwerkingsverband Jeugdzorg (RSJ) bij de gewenste beweging naar jeugdzorg vanuit Gezondheid en Gedrag bij gemeenten en uitvoerders in de regio.
Resultaat: Betere aansluiting van de ambities van het Transformatieteam bij behoeften van gemeenten en uitvoerders. Een doorgaande ontwikkeling van Gezondheid en Gedrag, ook na de projectperiode van het Transformatieteam.

PROCESBEGELEIDER LEREND NETWERK EXPERTTEAMS FLEVOLAND – UTRECHT

De periode: April 2021 tot mei 2022
Opdrachtgever: Projectteam Expertisenetwerk van de gemeente Utrecht
De opdracht: Organiseer een lerend netwerk met de zeven expertteams Jeugdhulp en ervaringsdeskundigen in de provincies Flevoland en Utrecht.
Resultaat: Met de betrokkenen hebben we de onderliggende factoren blootgelegd waarom jeugdzorg onvoldoende resultaat oplevert en onnodig ‘opschaalt’
Een lerende aanpak ontwikkeld voor leren op alle niveaus. Gebaseerd op een gelijkwaardige positie van alle betrokkenen van (ervaringsdeskundige) jongeren tot bestuurders.

COÖRDINATOR COALITIE PREVENTIE SALLAND UNITED

De periode: Oktober 2021 – Januari 2023
Opdrachtgever: Gemeente Deventer
De opdracht: Ontwikkel en zorg voor de uitvoering van een preventie-werkagenda met organisaties welzijn, zorg, gemeenten en zorgverzekeraars samen in de regio Midden-IJssel.
Resultaat: Een gezamenlijke werkagenda met een duidelijke visie op preventie en gebaseerd op Doen, Durven en Leren. Onderdeel van de werkagenda van het regionale samenwerkingsverband Salland United.
Regionale leer-/werkbijeenkomsten met inwoners, professionals en managers.

INNOVATIEBEGELEIDER RSJ-IJSSELLAND

De periode: Mei 2021 – mei 2022
Opdrachtgever: RSJ-IJsselland
De opdracht: Ondersteun het Transformatieteam van het Regionale Samenwerkingsverband Jeugdzorg (RSJ) bij de gewenste beweging naar jeugdzorg vanuit Gezondheid en Gedrag bij gemeenten en uitvoerders in de regio.
Resultaat: Betere aansluiting van de ambities van het Transformatieteam bij behoeften van gemeenten en uitvoerders. Een doorgaande ontwikkeling van Gezondheid en Gedrag, ook na de projectperiode van het Transformatieteam.

PROCESBEGELEIDER LEREND NETWERK EXPERTTEAMS FLEVOLAND – UTRECHT

De periode: April 2021 tot mei 2022
Opdrachtgever: Projectteam Expertisenetwerk van de gemeente Utrecht
De opdracht: Organiseer een lerend netwerk met de zeven expertteams Jeugdhulp en ervaringsdeskundigen in de provincies Flevoland en Utrecht.
Resultaat: Met de betrokkenen hebben we de onderliggende factoren blootgelegd waarom jeugdzorg onvoldoende resultaat oplevert en onnodig ‘opschaalt’
Een lerende aanpak ontwikkeld voor leren op alle niveaus. Gebaseerd op een gelijkwaardige positie van alle betrokkenen van (ervaringsdeskundige) jongeren tot bestuurders.

PROJECTLEIDER ONTWIKKELEN SERIOUS GAME VOOR JONGERENECHT

De periode: Januari – Juni 2019
Opdrachtgever: Bettery Institute
De opdracht: Het in co-creatie met jongeren ontwikkelen van een proof of concept voor een Serious Game die jongeren met meervoudige problematiek ondersteunt om keuzes te kunnen maken, waardoor zij doelen stellen en in actie komen en zo beter gaan functioneren.
Resultaat: In vijf rondes van in totaal achttien co-creatie sessies met 130 jongeren tussen de 14 en 22 jaar is het concept van een technisch realiseerbare en economisch haalbare Serious Game ontwikkeld.

PROJECTLEIDER OUDEREN GEZOND EN LANG THUIS

De periode: Januari 2020 – Oktober 2020
Opdrachtgever: Het Huisartsenteam
De opdracht: Een ambitieplan om beter en eerder aan te sluiten op de behoeften van ouderen en hun mantelzorgers. Het ontwikkelen van dit gemeenschappelijke ambitieplan is gedaan samen met onder meer ouderen, mantelzorgers, huisartsen, wijkverpleegkundigen, welzijn, wmo-loket en de GGZ. De ambitie: zorg, welzijn en gemeente gaan meer en beter samenwerken en elkaars mogelijkheden benutten.
Resultaat: Een gezamenlijke ambitie en praktische afspraken om die ambitie stap voor stap in praktijk te brengen en verder door te ontwikkelen.

KWARTIERMAKER DEVENTER GROZZERDAM

De periode: Februari 2020 – Mei 2021
Opdrachtgever: Saxion Hogeschool/gemeente Deventer
De opdracht: Ontwikkel met alle relevante stakeholders (inwoners, professionals, organisaties, bedrijven, onderwijs, systeempartijen) een plan van aanpak voor het opzetten van een Fieldlab Deventer GROZzerdam. En bereid een aanvraag voor in het kader van de Kennis en Innovatieagenda Gezondheid en Zorg.
Doel van het Fieldlab is de komende tien jaar een duurzaam, slim en betaalbaar gezondheids-ecosysteem te realiseren, dat inwoners ondersteunt om een betekenisvol en gezond leven te leiden.
Resultaat: De eerste poging om een gezamenlijk plan van aanpak en aanvraag in te dienen heeft veel leerervaringen opgeleverd. Het is echter niet gelukt om tot een gezamenlijk plan te komen. De tweede poging, met een beperktere opzet en uitgaand van een groeimodel, is wel gelukt. Deventer werd één van de vier landelijke fieldlabs GROZzerdam.

DEVENTER AANPAK GEZONDHEID EN GEDRAG

De periode: 2016 tot en met 2020
Opdrachtgever: Eno Zorgverzekeraar en gemeente Deventer
De opdracht: Eno Zorgverzekeraar en de gemeente Deventer wilden een transformatie van de werking van zorg en welzijn: Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag – gebaseerd op de visie en het gedachtengoed van Bettery/Louis Overgoor.
Mij werd gevraagd leiding te geven aan het veranderproces en te bewerkstelligen dat inwoners, professionals, organisaties en systeempartijen de gewenste omslag gaan maken.
De uitvoering werd een ontwikkelproces op alle niveaus: aansluiten, inspireren, laten leren en ontwikkelen, zorgdragen voor toepassing in de praktijk, ontwikkeling van nieuwe instrumenten, tastbaar maken in concrete resultaten – en bestuur, beleid en uitvoering met elkaar in contact brengen.
Resultaat: Een geslaagde transformatie. In Deventer hebben inmiddels honderden professionals en tientallen organisaties zich hiermee verbonden. De transformatie ontwikkelde zich naar de nieuwe standaard van praktijk en beleid in Deventer.

PREVENTIEVE AANPAK JEUGD

De periode: Juli 2015 – Juni 2016
Opdrachtgever: Gemeente Deventer en CJG
De opdracht: Ontwikkel een preventief jeugdbeleid voor de gemeente en creëer de daarbij horende samenwerking van de partijen in het preventieve veld.
De uitvoering: het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg en de Welzijnsorganisatie hebben samen een visie op preventie bij jeugd ontwikkeld. Bij de visieontwikkeling stond voortdurend de vraag centraal: ‘Wat betekenen deze uitgangspunten voor ieders eigen uitvoering en voor de samenwerking tussen de partners?’
Toetsing van de uitgangspunten en de uitwerking bij inwoners en belangenorganisaties vormden een belangrijk onderdeel van het proces.
Resultaat: Een geslaagde transformatie. In Deventer hebben inmiddels honderden professionals en tientallen organisaties zich hiermee verbonden. De transformatie ontwikkelde zich naar de nieuwe standaard van praktijk en beleid in Deventer.

KWARTIERMAKEN SOCIALE TEAMS

De periode: 2014
Opdrachtgever: Gemeente Deventer
De opdracht: Ontwikkel een werkwijze, een organisatie en een samenwerkingsmodel voor Sociale Teams in Deventer, inclusief de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming hierover. Betrek hierbij de inwoners, de beoogde uitvoeringspartners en de samenwerkingspartners.
De uitvoering: een interactief ontwikkelingsproces waarin inwoners, uitvoerend medewerkers, managers van de participerende uitvoeringsorganisaties en eerste- en tweedelijns organisaties werden betrokken. Tevens interactie met bestuurders en gemeenteraad.
Resultaat: Een model en een werkwijze voor acht Sociale Teams, inclusief de projectorganisatie, de randvoorwaarden en het personele proces.
Ook: een besluitvormingsdocument dat werd vastgesteld door het College van B&W.
Op basis van dit voorwerk zijn eind 2014 de Sociale Teams in Deventer gestart.