+316 13 43 44 03 info@hilbrandjacobs.nl

Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag

De periode: 2016 tot en met 2020
Opdrachtgever: Eno Zorgverzekeraar en gemeente Deventer
De opdracht: Zorgverzekeraar en gemeente willen een transformatie van werking en zorg en welzijn: Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Gebaseerd op de visie en het gedachtengoed van Bettery/Louis Overgoor.
Geef leiding aan het veranderproces en bewerkstellig dat inwoners, professionals, organisaties en systeempartijen de omslag gaan maken.
De uitvoering: een ontwikkelproces op alle niveaus. Een proces van aansluiten, inspireren, laten leren en ontwikkelen, zorg dragen voor toepassing in de praktijk, ontwikkeling van nieuwe instrumenten, tastbaar maken in concrete resultaten, bestuur, beleid en uitvoering met elkaar in contact brengen.
Het resultaat: een transformatie in Deventer. Waarin inmiddels honderden professionals, tientallen organisaties zich mee verbinden. En wat zich langzaam ontwikkelt naar de nieuwe standaard van praktijk en beleid in Deventer.

Visie- en planvorming basisvaardigheden

De periode: 2e helft 2017
Opdrachtgever: gemeente
De opdracht: verbind uitvoeringspartners aan een gezamenlijke inspanning om de achterstanden in taal- en digitale vaardigheden van inwoners te verminderen.
De uitvoering: drie gezamenlijke sessies, met een steeds groeiende groep van betrokken partners.
Het resultaat: een gezamenlijke ambitie dat in 5 jaar alle inwoners over voldoende vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en de digitale wereld beschikken. Of dat zij voldoende ondersteuning hebben om toch helemaal mee te kunnen doen in de samenleving. En een eerste stappenplan voor verdere uitvoering.
De partners gaan nu zelf verder met het realiseren van deze ambitie.

Preventieve aanpak jeugd

De periode: juli 2015 – juni 2016
Opdrachtgever: Gemeente en CJG
De opdracht: ontwikkel een preventief jeugdbeleid voor de gemeente en creëer de daarbij horende samenwerking van de partijen in het preventieve veld.
De uitvoering: het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg en de Welzijnsorganisatie hebben samen een visie op preventie bij jeugd ontwikkeld. Bij de visieontwikkeling stond voortdurend de vraag centraal: “en wat betekenen deze uitgangspunten voor ieders eigen uitvoering en voor de samenwerking tussen de partners”.
Toetsing van de uitgangspunten en de uitwerking bij inwoners en belangenorganisaties.
Het resultaat: een inspirerend kader voor uitvoering en beleid: “Het normale leven versterken”. Duurzame samenwerking tussen Onderwijs, Jeugdgezondheidszorg en Welzijn.
Een ontwikkelagenda, opgesteld door de samenwerkingspartners.
Het beleid is vastgesteld door het college van B&W en de gemeenteraad.

Kwartiermaken Sociale Teams

De periode: 2014
Opdrachtgever: gemeente
De opdracht: ontwikkel een werkwijze, een organisatie en een samenwerkingsmodel voor Sociale Teams in Deventer. Bereid de bestuurlijke besluitvorming hierover voor.
Betrek daarbij de inwoners, de beoogde uitvoeringspartners, de samenwerkingspartners.
De uitvoering: een interactief ontwikkelingsproces waarin inwoners, uitvoerend medewerkers, managers van de participerende uitvoeringsorganisaties, 1e en 2e lijns organisaties zijn betrokken. Interactie met bestuurders en gemeenteraad.
Het resultaat: model en werkwijze voor 8 Sociale Teams, inclusief toekomstige projectorganisatie, randvoorwaarden en personeel proces.
Een besluitvormingsdocument, vastgesteld door het college van B&W.
Op basis van dit voorwerk zijn eind 2014 de Sociale Teams in Deventer gestart.