+316 13 43 44 03 info@hilbrandjacobs.nl

Procesbegeleider Buurtgeluk

De periode: januari 2021 tot heden
Opdrachtgever: Wijk voor elkaar
De opdracht: Buurtgeluk is een succesvolle samenwerking tussen bewonersinitiatieven, zorg, welzijn en sportbedrijf. Tezamen bouwen zij een sociale basisinfrastructuur in de wijken Colmschate Zuid, – Noord en Vijfhoek. Zij doen dat door de behoeften van de inwoners te volgen en inwoners te activeren zelf initiatief te nemen om hun doelen te bereiken.
De volgende stappen zijn:
• Drie ontwikkelde interventies duurzaam en deelbaar te maken door ze te beschrijven en domeinoverstijgende bekostiging te organiseren
• Vijf andere wijken in Deventer en twee gemeenten in de regio te ondersteunen om vanuit vergelijkbare principes een sociale basisinfrastructuur op te bouwen
• Passende KPI’s te ontwikkelen die vooral inwoners ondersteunen zicht te hebben op hun voortgang, groei en resultaten en daarnaast goed bruikbaar zijn om de uitvoerders, samenwerkingspartners en financiers te informeren over de voortgang en resultaten van het geheel.
Mijn opdracht is de partners Buurtgeluk te ondersteunen in hun proces, bekostiging, samenwerking met lokale, regionale en landelijke partners, relatie met gemeente en andere financiers.
Het resultaat: Buurtgeluk staat op de kaart. Plaatselijk, regionaal en landelijk. Voor de periode tot en met 2022 is bekostiging het ontwikkelproces gerealiseerd. De ontwikkeling is in volle gang!

Bekijk hier de video

Procesbegeleider lerend netwerk expertteams Flevoland – Utrecht

De periode: april 2021 tot heden
Opdrachtgever: projectteam expertisenetwerk / gemeente Utrecht
De opdracht: Organiseer een lerend netwerk met de 7 expertteams jeugdhulp en ervaringsdeskundigen in de provincies Flevoland en Utrecht. Een lerend netwerk dat bijdraagt aan het doorbreken van patronen in de hele jeugdketen die er voor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders niet de ondersteuning krijgen die past bij wat ze op dat moment nodig hebben.
Een lerend netwerk dus waarin ook de aanbieders en de gemeenten in betrokken worden.
Het resultaat: Ik heb met de betrokkenen een structuur en cyclus van leren op twee niveaus ontworpen:
• Het ‘dagelijks’ leren in en tussen de expertteams en het benutten van de kennis van ervaringsdeskundigen;
• Het systeemleren door middel van een jaarlijkse cyclus waarin 2 á 3 onderliggende belemmerende thema’s worden opgepakt. In deze cyclus worden ook de aanbieders en gemeenten betrokken.
De periode van deze opdracht is nog te kort om over echte maatschappelijke resultaten te spreken.

 

Bewonersboek: Invloed op je leven

De periode: januari – juni 2021
Opdrachtgever: Bettery Institute / gemeente Deventer
De opdracht: Schrijf een boek dat bewoners helpt hun invloed op hun gezondheid en functioneren te vergroten vanuit de visie en methodiek: Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag [Louis Overgoor / Bettery Institute].
Een boek dat mensen activeert tot actie en geschikt is voor mensen met beperkte leesvaardigheid.
Het boek is het resultaat van interactie tussen Louis Overgoor [concept en founder van de visie ZZ naar GG], Jan Water [vormgeving], Maj-Britt Elferink [illustrator en rolmodel], Hilbrand [tekst en concept] en de vele mensen bij wie ik conceptteksten heb getest.
Het resultaat: Een handzaam, aantrekkelijk boek van 48 pagina’s dat mensen in beweging brengt.
Een door mij ingesproken luisterversie is te vinden op de website van Bettery Institute. Via Bettery is ook het boekje te bestellen: https://bettery.nl/ of via de rechtstreekse link naar Vimeo: https://vimeo.com/58163830

Bewonersboek: Invloed op je leven

De periode: januari – juni 2021
Opdrachtgever: Bettery Institute / gemeente Deventer
De opdracht: schrijf een boek dat bewoners helpt hun invloed op hun gezondheid en functioneren te vergroten vanuit de visie en methodiek: Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag [Louis Overgoor / Bettery Institute].
Een boek dat mensen activeert tot actie en geschikt is voor mensen met beperkte leesvaardigheid.
Het boek is het resultaat van interactie tussen Louis Overgoor [concept en founder van de visie ZZ naar GG], Jan Water [vormgeving], Maj-Britt Elferink [illustrator en rolmodel], Hilbrand [tekst en concept] en de vele mensen bij wie ik conceptteksten heb getest.
Het resultaat: Een handzaam, aantrekkelijk boek van 48 pagina’s dat mensen in beweging brengt.
Een door mij ingesproken luisterversie is te vinden op de website van Bettery Institute. Via Bettery is ook het boekje te bestellen: https://bettery.nl/ of via de rechtstreekse link naar Vimeo: https://vimeo.com/58163830

Projectleider ontwikkelen Serious Game voor jongeren

De periode: januari – juni 2019
Opdrachtgever: Bettery Institute
De opdracht: Het in co-creatie met jongeren ontwikkelen van een proof of concept van een Serious Game die jongeren met meervoudige problematiek ondersteunt om keuzes te kunnen maken, waardoor zij doelen stellen en daarvoor in actie komen. Zodat zij beter functioneren.
Het resultaat: In 18 co-creatie sessies in 5 rondes, met 130 jongeren tussen de 14 en 22 jaar is het concept van een technisch realiseerbare en economisch haalbare Serious Game ontwikkeld.

Projectleider Ouderen gezond en lang thuis

De periode: januari 2020 – oktober 2020
Opdrachtgever: Het Huisartsenteam
De opdracht: Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke ambitie en plan met ouderen, mantelzorgers huisartsen, wijkverpleegkundigen, welzijn, wmo-loket, GGZ, etc. Zodat beter en eerder wordt aangesloten op de behoeften van ouderen, en hun mantelzorgers. Waarbij zorg, welzijn en gemeente meer samen werken en elkaars mogelijkheden beter benutten.
Het resultaat: Een gezamenlijke visie is ontwikkeld en praktisch gemaakt naar effecten bij ouderen en mantelzorgers. Er zijn praktische afspraken gemaakt om dit stap voor stap in de praktijk te brengen en de uitwerking verder door te ontwikkelen.

Kwartiermaker Deventer GROZzerdam

De periode: februar1 2020 – mei 2021
Opdrachtgever: Saxion Hogeschool/gemeente Deventer
De opdracht: Ontwikkel met alle relevante stakeholders (inwoners, professionals, organisaties, bedrijven, onderwijs, systeempartijen) een plan van aanpak voor het opzetten van een Fieldlab Deventer GROZzerdam. En bereid daarvoor een aanvraag in in het kader van de Kennis en Innovatieagenda Gezondheid en Zorg.
Doel van het Fieldlab is de komende 10 jaar een duurzaam, slim en betaalbaar gezondheids-ecosysteem te realiseren, dat inwoners ondersteunt om een betekenisvol en gezond leven te leiden.
Het resultaat: De eerste poging om een gezamenlijk plan van aanpak en aanvraag in te dienen heeft veel leerervaringen opgeleverd. Maar het is niet gelukt om tot een gezamenlijk plan te komen. Een tweede poging om met een beperktere opzet en meer uitgaan van een groeimodel is wel gelukt. Deventer is nu één van de vier landelijke fieldlabs “GROZzerdam”.

Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag

De periode: 2016 tot en met 2020
Opdrachtgever: Eno Zorgverzekeraar en gemeente Deventer
De opdracht: Zorgverzekeraar en gemeente willen een transformatie van werking en zorg en welzijn: Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Gebaseerd op de visie en het gedachtengoed van Bettery/Louis Overgoor.
Geef leiding aan het veranderproces en bewerkstellig dat inwoners, professionals, organisaties en systeempartijen de omslag gaan maken.
De uitvoering: een ontwikkelproces op alle niveaus. Een proces van aansluiten, inspireren, laten leren en ontwikkelen, zorg dragen voor toepassing in de praktijk, ontwikkeling van nieuwe instrumenten, tastbaar maken in concrete resultaten, bestuur, beleid en uitvoering met elkaar in contact brengen.
Het resultaat: Een transformatie in Deventer. Waarin inmiddels honderden professionals, tientallen organisaties zich mee verbinden. En wat zich langzaam ontwikkelt naar de nieuwe standaard van praktijk en beleid in Deventer.

Visie- en planvorming basisvaardigheden

De periode: 2e helft 2017
Opdrachtgever: gemeente
De opdracht: verbind uitvoeringspartners aan een gezamenlijke inspanning om de achterstanden in taal- en digitale vaardigheden van inwoners te verminderen.
De uitvoering: drie gezamenlijke sessies, met een steeds groeiende groep van betrokken partners.
Het resultaat: een gezamenlijke ambitie dat in 5 jaar alle inwoners over voldoende vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en de digitale wereld beschikken. Of dat zij voldoende ondersteuning hebben om toch helemaal mee te kunnen doen in de samenleving. En een eerste stappenplan voor verdere uitvoering.
De partners gaan nu zelf verder met het realiseren van deze ambitie.

Preventieve aanpak jeugd

De periode: juli 2015 – juni 2016
Opdrachtgever: Gemeente en CJG
De opdracht: ontwikkel een preventief jeugdbeleid voor de gemeente en creëer de daarbij horende samenwerking van de partijen in het preventieve veld.
De uitvoering: het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg en de Welzijnsorganisatie hebben samen een visie op preventie bij jeugd ontwikkeld. Bij de visieontwikkeling stond voortdurend de vraag centraal: “en wat betekenen deze uitgangspunten voor ieders eigen uitvoering en voor de samenwerking tussen de partners”.
Toetsing van de uitgangspunten en de uitwerking bij inwoners en belangenorganisaties.
Het resultaat: een inspirerend kader voor uitvoering en beleid: “Het normale leven versterken”. Duurzame samenwerking tussen Onderwijs, Jeugdgezondheidszorg en Welzijn.
Een ontwikkelagenda, opgesteld door de samenwerkingspartners.
Het beleid is vastgesteld door het college van B&W en de gemeenteraad.

Kwartiermaken Sociale Teams

De periode: 2014
Opdrachtgever: gemeente
De opdracht: ontwikkel een werkwijze, een organisatie en een samenwerkingsmodel voor Sociale Teams in Deventer. Bereid de bestuurlijke besluitvorming hierover voor.
Betrek daarbij de inwoners, de beoogde uitvoeringspartners, de samenwerkingspartners.
De uitvoering: een interactief ontwikkelingsproces waarin inwoners, uitvoerend medewerkers, managers van de participerende uitvoeringsorganisaties, 1e en 2e lijns organisaties zijn betrokken. Interactie met bestuurders en gemeenteraad.
Het resultaat: model en werkwijze voor 8 Sociale Teams, inclusief toekomstige projectorganisatie, randvoorwaarden en personeel proces.
Een besluitvormingsdocument, vastgesteld door het college van B&W.
Op basis van dit voorwerk zijn eind 2014 de Sociale Teams in Deventer gestart.